دوره آموزشی اینکوترمز و کاربرد آن در قرارداد های بازرگانی-حضوری

76,000 تومان

اصطلاحات اینکوترمز یکی از ابزارهای اصلی و اساسی یک بازرگان خارجی است. اصطلاحات اینکوترمز مجموعه اصطلاحات بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به منظور تسهیل امر تجارت و قراردادهای بازرگانی تهیه و تدوین شد.