مبانی بازرگانی خارجی

50,000 تومان

۹۶ دقیقه فیلم آموزشی

پیدا کردن یک تامین کننده مناسب

کیس استادی مکاتبه بازرگانی

پرداخت های بین المللی

انواع ضمانت نامه های ارزی