دوره حضوری نحوه دریافت پروفرما اینویس

    تومان

    در این دوره که بصورت رایگان برگزار خواهد شد اطلاعات کاریردی در مورد، معنی پروفرما اینویس، اهمیت پروفرما ایویس در بازرگانی خارجی، پارامترهای امنیتی و مهم در دریافت پیش فاکتور (پروفرما اینویس)، پارامترهای فرعی مندرج در پیش فاکتور (پروفرما اینویس)، پارامترهای اصلی مندرج در پیش فاکتور (پروفرما اینویس)، ارائه راهکارهای کاهش هزینه در تجارت با استفاده درج عبارات خاص در پیش فاکتور (پروفرما اینویس) ارائه خواهد شد.